top of page
kladivo.jpg
Podmienky použitia

Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov

Limerock Advisory, s.r.o. a jej dcérske spoločnosti (ďalej spoločne ako Limerock) sa usilujú o zachovanie najvyšších štandardov dôvernosti a rešpektovania súkromia našich klientov a s nimi súvisiacich osôb, našich zamestnancov a iných osôb, ktorých osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame. Náš záväzok k ochrane osobných údajov je spojený s transparentnosťou ohľadne povahy a rozsahu tohto spracovania a právach, ktoré vám môžu byť v tej súvislosti k dispozícii.

Počas poskytovania služieb klientom alebo pri uzatváraní transakcií s vami môže Limerock získať o vás osobné informácie. Okrem našich zákonných povinností je získanie týchto informácií dôležité aj pre našu schopnosť poskytovať vám najvyššiu úroveň služieb, ale tiež uznávame, že očakávate, že sa s týmito informáciami zaobchádza primerane.

Zdroje informácií

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, pochádzajú predovšetkým z formulárov a materiálov, ktoré odovzdáte spoločnosti Limerock počas vášho vzťahu s nami. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašich transakciách a skúsenostiach s Limerockom, ktoré súvisia so službami, ktoré poskytuje spoločnosť Limerock.

Informácie, ktoré o vás máme

Ak jednáte s nami vo vašom individuálnom postavení (napríklad ako súkromný klient) alebo ako vlastník či riaditeľ spoločnosti, typické informácie, ktoré o vás zhromaždíme, zahŕňajú:

  • Vaše meno, adresa a ďalšie kontaktné údaje.

 

Ak ste zamestnanec / zástupca / riaditeľ a pod. jedného z našich firemných alebo inštitucionálnych klientov, typické informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, by zahŕňali:

​​

  • Vaše meno a kontaktné údaje;

  • Vaša úloha / funkcia / názov a oblasť zodpovednosti.​​

Od našich klientov a určitých zmluvných strán či ich zástupcov môžeme tiež v zmysle povinností vyplývajúcich z príslušných zákonov a predpisov, ktoré sa týkajú nariadení o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, požadovať a zhromažďovať aj určité ďalšie identifikačné informácie (napríklad fotografie z pasu či občianskeho preukazu, osobné identifikátory atď.).

Samozrejme, nie ste povinný poskytnúť akékoľvek osobné informácie, ktoré môžeme požadovať. Ak tak neurobíte, môže to viesť k tomu, že nebudeme môcť poskytovať služby alebo uskutočňovať transakcie s nami ako protistranou. Aj keď vyvíjame maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že všetky informácie, ktoré máme o vás, sú presné, úplné a aktuálne, môžete nám v tomto ohľade značne pomôcť tým, že nás okamžite upovedomíte, ak vo vašich osobných údajoch nastali zmeny.

Použitie osobných informácií

Vaše osobné údaje môžeme použiť na:

• kontaktovanie vás ako potenciálneho klienta, ktorý vyjadril záujem o naše služby a požiadal o predloženie obchodnej ponuky alebo na poskytnutie iných informácií o našich službách;

• kontaktovanie vás alebo prípadne vášho splnomocneného zástupcu poštou, telefonicky či elektronickou poštou v súvislosti s vaším vzťahom;

• správu, prevádzkovanie a riadenie vášho vzťahu s spoločnosťou Limerock a na plnenie našich povinností v zmysle vedenia účtovníctva a iných zákonných či regulatórnych požiadaviek. Toto môže zahŕňať zverejnenie takýchto informácií tretím stranám, ako je opísané nižšie;

• umožnenie našich interných operácií vrátane hodnotenia a riadenia rizík a plnenia našich právnych a regulačných požiadaviek;

• na základe platných zákonov a nariadení spracovávame osobné údaje našich zamestnancov na účely plnenia pracovného pomeru. Môžeme spracovávať aj osobné informácie od kandidátov na zamestnanie, ktorí majú záujem pracovať v našej spoločnosti a súhlasili so spracovaním osobných údajov.

 

Ak váš vzťah s Limerockom skončí, spoločnosť Limerock bude naďalej zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi v rozsahu, v akom ich budeme uchovávať v zmysle týchto pravidiel.

Zverejňovanie vašich osobných informácií

Spoločnosť Limerock nezverejňuje vaše osobné údaje tretím stranám, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Zverejnenia tretích strán môžu zahŕňať zdieľanie takýchto informácií s tretími stranami, ktoré vykonávajú podporné služby v súvislosti s našimi službami alebo uľahčujú vaše transakcie s Limerockom, vrátane tých, ktoré poskytujú spoločnosti Limerock odborné, právne alebo účtovné poradenstvo. Tretie strany, ktoré pomáhajú spoločnosti Limerock pri poskytovaní služieb, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o takýchto informáciách v rozsahu, v akom ich dostávajú, a používať vaše osobné informácie iba v rámci poskytovania týchto služieb a iba na účely, ktoré určila spoločnosť Limerock.

Môže takisto nastať situácia, že vaše osobné údaje zverejníme, aby sme splnili vaše pokyny, chránili naše práva a záujmy a záujmy našich obchodných partnerov alebo na základe vášho výslovného súhlasu. Napokon za obmedzených okolností môžu byť vaše osobné informácie zverejnené tretím osobám, ako to dovoľujú príslušné zákony a predpisy alebo to vyžaduje ich dodržiavanie, napríklad pri reakcii na právne konanie, pri ochrane pred podvodmi a pri inej spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo regulačnými orgánmi.

 

Mali by ste vedieť, že Limerock vaše osobné údaje v žiadom prípade nepredá.

Bezpečnosť informácií: Ako ochraňujeme súkromie

Spoločnosť Limerock sa zaväzuje chrániť súkromie a dôvernosť vašich osobných údajov. Prístup k vašim osobným informáciám obmedzujeme len na autorizovaných zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Limerock, a ako je uvedené vyššie, dodržiavanie prísnych noriem na ochranu osobných údajov vyžadujeme aj od našich dodávateľov služieb. Takisto dodržiavame prvky fyzickej, elektronickej a procesnej bezpečnosti na ochranu informácií pred stratou, zneužitím, poškodením alebo úpravou a neoprávneným prístupom alebo zverejnením.

Personál spoločnosti Limerock je príslušne školený a neustále aktualizujeme naše bezpečnostné postupy vzhľadom na nové riziká a vývoj v oblasti technológií.

Kontakt v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky alebo obavy týkajúce sa akýchkoľvek informácií uvedených v týchto pravidlách ochrany osobných údajov alebo akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Limerock podľa týchto zásad, kontaktujte nás na adrese office@limerock.sk.​

Cookie policy

Politika použitia súborov cookie

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré môžu byť umiestnené vo vašom webovom prehliadači, keď navštívite naše webové stránky alebo keď si prezeráte reklamy, ktoré sme umiestnili na iných webových stránkach.

Spoločnosť Limerock využíva súbory cookie pri analýze použitia webových stránok. Zhromažďujeme a analyzujeme súhrnné informácie na štatistické a hodnotiace účely, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia používajú webovú stránku a pomáhajú nám zlepšiť štruktúru našej webovej stránky. Prijímame, zhromažďujeme a uchovávame akékoľvek informácie, ktoré zadáte na našej webovej stránke alebo nám poskytnete iným spôsobom. Okrem toho zhromažďujeme adresu internetového protokolu (IP), ktorá sa používa na pripojenie vášho počítača k internetu. Môžeme tiež použiť softvérové nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o reláciách vrátane časov odozvy stránky, dĺžky návštev určitých stránok, informácií o interakcii stránky a metód používaných na prehliadanie stránky.

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne prednastavená na prijímanie súborov cookie. Ak si to želáte, máte však možnosť zakázať používanie súborov cookie, spravidla prostredníctvom zmeny nastavení prehliadania internetového softvéru. Môžete pristupovať a používať naše webové stránky aj bez cookies. Keďže naše súbory cookie umožňujú prístup k niektorým funkciám našich webových stránok, odporúčame vám ponechať povolené súbory cookie. V opačnom prípade, ak sú cookies zakázané, môže to znamenať, že máte zníženú funkčnosť, alebo vám bude zabránené úplne používať túto stránku.

Naša spoločnosť využíva hosting platformy Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska Wix.com, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Ukladajú vaše údaje na zabezpečených serveroch za firewallom.

Použitie nástrojov Google Analytics

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) na analýzu používania webových stránok používateľov. Táto služba používa súbory „cookie“ - textové súbory uložené vo vašom zariadení. Informácie zhromaždené súbormi cookie sa zvyčajne odosielajú na server Google v USA, kde sú uložené. Toto spracovanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a nie je neprimerané.

Táto webová stránka používa anonymizáciu IP. Adresa IP používateľa je skrátená v rámci členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru. Toto skrátenie eliminuje akúkoľvek osobnú identifikáciu prostredníctvom ich IP adresy. Podľa podmienok zmluvy, ktoré prevádzkovatelia webových stránok uzavreli so spoločnosťou Google Inc., spoločnosť Google používa zhromaždené informácie na vyhodnotenie používania a činnosti webových stránok a poskytuje služby súvisiace s internetom.

 

Máte možnosť zabrániť tomu, aby sa súbor cookie uložil do zariadenia zmenou príslušných nastavení vo vašom prehliadači. Neexistuje žiadna záruka, že budete mať prístup k všetkým funkciám tejto webovej stránky bez obmedzenia, ak váš prehliadač zabraňuje ukladaniu súborov cookie.

 

Okrem toho môžete v rámci svojho prehliadača aktiviovať plug-in, aby ste zabránili prenosu informácií zhromaždených súbormi cookie (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google Inc. a používaniu spoločnosťou Google Inc. Nasledujúci odkaz vás zavedie do príslušného plug-inu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Prostredníctvom certifikácie „Privacy Shield“ spoločnosť Google dodržiava predpisy EÚ o ochrane údajov, a to aj pokiaľ ide o spracovanie údajov v USA. Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Google nájdete tu.

Právne upozornenie a podmienky použitia stránky

Neexistencia prehlásení a záruk týkajúcich sa tejto stránky

Limerock neposkytuje žiadne prehlásenie alebo záruku týkajúcu sa správnosti, presnosti, úplnosti, spoľahlivosti, kvality či aktuálnosti informácií uvedených na tejto stránke alebo týkajúcu sa bezpečnosti používania tejto stránky. Návštevníci používajú stránku alebo informácie na nej obsiahnuté výhradne na vlastné riziko, a Limerock nezodpovedá za žiadnu škodu, priamu či nepriamu, ktorá môže vzniknúť akejkoľvek osobe v súvislosti s navštívením tejto stránky či s odkazom na túto stránku, a to v dôsledku vírusov, poruchy, spoliehania sa na informácie uvedené na tejto stránke alebo akokoľvek inak.

Autorské právo

Obsah tejto stránky, vrátane jej designu, dát, fotografií a textu, je chránený autorským právom spoločnosti Limerock. Obsah tejto stránky je možné ukladať, zobrazovať, pozmeňovať, tlačiť alebo používať výhradne pre vlastné osobné účely návštevníka stránky, a je zakázané obsah tejto stránky, či už v celku alebo jeho časti, reprodukovať, prezentovať, odkazovať naň, distribuovať alebo inak rozširovať bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu od spoločnosti Limerock.

Limitácie poskytovaných služieb

Limerock neposkytuje právne, účtovné či daňové poradenstvo, služby audítorov či služby, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy oprávnené poskytovať len osoby zapísané v zozname správcov či inak regulované alebo certifikované osoby. Žiadne z odkazov na tejto stránke sa nemôžu chápať ako a nepredstavujú ponuku na poskytovanie z vyššie uvedených služieb.

Obsah tejto stránky nepredstavuje ponuku alebo odporúčanie

Táto stránka bola pripravená výhradne pre informatívne účely a nepredstavuje odporúčanie, poradenstvo alebo ponuku na predaj alebo kúpu, resp. žiadosť o ponuku na kúpu, predaj žiadneho cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja a nepredstavuje ani ponuku na poskytnutie akýchkoľvek služieb či poradenstva v žiadnej z jurisdikcií.

Právo na úpravu podmienok použitia

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky použitia vrátane zásad ochrany osobných údajov, preto si ich často kontrolujte. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke.

ochrana-sukromia
cookie-policy
pravne-upozornenie
Cookie ENG
LEGAL DISCLAIMER
bottom of page