SK   EN

Poradenstvo pre FI

ASISTENCIA PRI RIEŠENÍ DISTRESSED SITUÁCIÍ

Vzhľadom na naše predchádzajúce niekoľkoročné skúsenosti pri kúpach a predajoch problémových úverov alebo pri riadení úverových rizík, ktoré sú skombinované so súčasným prístupom k investorskej komunite, dokážeme poskytovať aj kvalitné služby týkajúce sa problémových korporátnych úverov.

Tieto služby je možné využiť v nasledovných oblastiach:
  • due diligence na úrovni dlžníka, nezávislé posúdenie skutočnej finančnej pozície a splátkovej kapacity,
  • asistencia pri rokovaniach s veriteľmi, príprava biznis plánu pre ozdravenie a návrh zmeny v úverových podmienkach,
  • ocenenie aktív a posúdenie predajnosti,
  • rola neformálneho reštrukturalizačného manažéra a poradenstvo týkajúce sa akčného plánu a jeho exekúcie,
  • úloha nezávislého poradcu pre klub veriteľov pri komplexných transakciách,
  • získavanie dodatočného vlastného kapitálu a iných foriem podriadeného alebo hybridného kapitálu,
  • asistencia pri procese nútených predajov aktív a iná asistencia pri monetizácii aktív dlžníkov,
  • posúdenie právnej pozície v dlžnícko - veriteľskom vzťahu, analýza jednotlivých úverových liniek a angažovaností, vrátane kontingentných, pre - settlement, settlement a clearingových liniek, posúdenie opatrení na mitigovanie rizík protistrany v derivátových transakciách,
  • dohľad nad implementáciou opatrení na ozdravenie dlžníkov,
  • štruktúrovanie, negociovanie a riadenie transakcií typu debt-for-equity swap.
PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI RIADENIA RIZÍK

Poskytujeme konzultingové služby v oblastiach, kde môžeme využiť predchádzajúce skúsenosti partnerov v oblasti risk manažmentu všeobecne, analýzy portfólií a stress testovania, riadenia procesu predaja portfólií problémových úverov, risk ratingov a pod.