SK   EN

Michal Jablonka, PhD.
Founding Partner

Pred tým, než spoluzakladal Limerock Advisory v roku 2011, sa Michal viac ako desať rokov venoval oblasti riadenia kreditného rizika a transakčného poradenstva.

V rámci predchádzajúcej kariéry vo finančnom poradenstve mal na starosti okrem typických zodpovedností v rámci oddelenia investičného bankovníctva a podnikových financií najmä služby týkajúce sa finančného modelovania, dlhových transakcií a bol zodpovedný aj za riadenie fondu typu private equity v sektore SME, kde sa zaoberal vyhľadávaním investičných príležitostí, exekúciou približne polovice investícií fondu, post-akvizičným manažmentom a administratívou fondu.

Zároveň spolu s Romanom participoval na dlhodobom mandáte týkajúcom sa diaľničného PPP programu slovenskej vlády v celkovej hodnote presahujúcej EUR 5 mld. V rámci tejto zákazky prispel k príprave tendrovej dokumentácie, k riadeniu procesu verejného obstarávania a k tvorbe návrhu koncesnej dokumentácie, najmä jej častí týkajúcich sa finančných mechanizmov ako napríklad refinacovanie alebo platby za dostupnosť. Okrem vyššie spomínaných úloh tento mandát zahŕňal aj komunikáciu s Ministerstvom financií, participáciu na road show vo veriteľskej komunite, poskytovanie asistencie pri úprave dotknutej daňovej, účtovnej, verejno-obstarávateľskej a inej legislatívy, prípravu dokumentov predkladaných Európskej komisii v súvislosti so schvaľovaním štátnej pomoci, pripomienkovanie zamýšľanej záruky vystavenej Slovenskou republikou v prospech EIB, účasť na rozsiahlych transakčných negociáciách a na koncesnom dialógu, podporu pri komunikácii a procese due diligence zo strany multilaterálnych inštitúcií a riadenie procesu benchmarkovania úrokových swapov.

V rámci svojej prechádzajúcej kariéry Michal pôsobil šesť rokov aj v rámci risk manažmentu segmentu Markets & Banking spoločnosti Citigroup / Citibank v Bratislave, kde bol ešte v roku 2002 menovaný členom úverového výboru banky. Ako neskorší riaditeľ oddelenia úverových analýz mal na zodpovednosti malý tím analytikov a riadenie procesu úverových odporúčaní týkajúcich sa viac ako miliardového portfólia veľkých lokálnych korporátov a finančných inštitúcií, štruktúrovanie transakcií a prideľovanie risk ratingov, riadenie klasifikovaných angažovaností, a pod. V rámci tejto pozície Michal prispel k viacerým zásadným lokálnym úverovým transakciám, akými boli napríklad upisovanie pozícií v rámci syndikovaných úverov, sekuritizácia retailových portfólií či dlhodobé akvizičné financovania.

Jeho predchádzajúce pracovné skúsenosti zahŕňajú pozície v rámci spoločnosti Deloitte, fondu rizikového kapitálu Slovak American Enterprise Fund ako aj niekoľko-mesačnú pracovnú skúsenosť o oblasti získavania zdrojov rizikového kapitálu v Južnej Kórei.

Michal je držiteľom titulu PhD z Masarykovej univerzity v Brne.